Yurtdışı Yatırım

  Realizujemy tylko zamówienia hurtowe .Minimalne zamówienie 300zł netto 

 

 

[LANG1]Zamówienia poniżej 300 zł nie są realizowane. Prowadzimy sprzedaż tylko hurtową.[/LANG1]
Zamówienia poniżej 300 zł nie są realizowane. Prowadzimy sprzedaż tylko hurtową.

 

Jesteś tutaj: regulamin

regulamin

I) Zasady ogólne

1. Prezentowana oferta dotyczy tylko terytorium Polski, Klienci zainteresowani sprzedaża na rynki zagraniczne proszeni są wcześniej o kontakt telefoniczny lub email. Oferta i ceny prezentowane na stronie odnoszą się tylko do odbiorców hurtowych (nie zajmujemy się sprzedażą detaliczną) Minimalne zamówienie to 300 netto.Zamówienia poniżej 300 netto nie są realizowane.

2. Klientem hurtowni BARJA może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i poprawnie wypełnił formularz zamówienia

II) Realizacja zamówienia

1. W ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia skontaktuje się z Państwem nasz konsultant. Ceny przedstawiane na stronie są cenami netto.
2. Termin realizacji zamówienia zwykle wynosi 1-3 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć. W takich sytuacjach powiadamiamy o przewidywanym terminie dostawy

III) Prawa klienta

1. Klient ma prawo odmówienia przyjęcia przesyłki w chwili jej dostarczenia. Przed dokonaniem zapłaty prosimy, aby sprawdzili Państwo przesyłkę. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, prosimy o zgłoszenie kurierowi chęci odbioru przesyłki w kolejnym terminie i pilny kontakt z nami w celu wyjaśnienia rozbieżności i szybkiej korekty.

2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (bez podania przyczyny). Klient musi złożyć oświadczenie na piśmie i dokonać zwrotu. Towar musi być w stanie nienaruszonym. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury lub paragon fiskalny) oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Przelew następuje w terminie do 30 dni od daty zwrotu towaru do siedziby firmy, na podany rachunek bankowy. 

IV) Postanowienia końcowe

1. Oferta zawarta w serwisie barja.pl nie odzwierciedla w pełni stanów magazynowych. Może się zdarzyć, że znaleziony przez Państwa towar jest niedostępny.
2. Cennik towarów zamieszczony na stronach barja.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedleniem oferty producentów na dany sezon.
3. Serwis barja.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości zdobycia poszukiwanych pantofli na rynku, zmiany cen pantofli przez dostawcę lub innych zdarzeń losowych.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt.

INFORMACJE ZGODNE Z RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W Barja.pl

Wstęp

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest" Barja" z siedzibą przy Bocheńskiego 69/m-2, 40-847 Katowice , NIP: 6831908780, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych
(GDPR/RODO), a poniższa klauzula dostarczy informacji o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, celach oraz sposobach przetwarzania.

Jak gromadzimy dane

Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu przy rejestracji użytkownika.

Dane są gromadzone, gdy korzystasz z systemów informatycznych obsługujących barja.pl.

Dane mogą też być uzyskane od osób trzecich, na przykład od pracodawców, w imieniu których działa osoba, innych użytkowników, którzy kontaktują się z nami w związku z transakcjami realizowanymi przy wsparciu barja.pl.

Dlaczego gromadzimy dane

Gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane do następujących celów:

 • Zakładanie użytkowników w systemie ipantofle.pl oraz zarządzanie tymi użytkownikami.
 • Weryfikacja użytkownika.
 • Monitorowanie i utrzymanie systemu barja.pl.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu barja.pl.
 • Kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
 • Zamieszczanie opinii użytkownika.
 • Przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje).
 • Prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej.
 • Rozliczeń, monitorowania płatności oraz w celu windykacji należności.
 • Do dochodzenia roszczeń związanych z transakcjami przeprowadzonymi przy wsparciu barja.pl

Jakie dane gromadzimy

Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych. Mogą one obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
 • dane firmy (nazwa firmy, NIP, status płatnika VAT EU, kraj,
 • identyfikatory w systemie informatycznym, nazwa użytkownika,
 • hasło,
 • informacje o dokonanych transakcjach w systemie barja.pl (daty, czas, rodzaj transakcji, szczegóły dotyczące transakcji),
 • informacje o udzielonych zgodach, akceptacjach,
 • informacjach pobierane przez pliki cookies o sposobie poruszania się po stronie, produktach dodawanych do koszyka
 • zgłoszenia przyjęte od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),
 • data i treść korespondencji otrzymanej od użytkownika,
 • numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo -księgowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO/GDPR), a przetwarzanie jest oparte na następujących przepisach:

 1. Wykorzystujemy twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne:
  1. w celu realizacji zawartej umowy o pracę pomiędzy tobą a nami lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b GDPR),
  2. w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z Art. 6 (1) c lub Art. 9(2) b GDPR. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:
   • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
   • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f GDPR),
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f GDPR. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:
   • weryfikacja użytkownika,
   • monitorowanie i utrzymanie systemu barja.pl,
   • przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),
   • monitorowanie płatności oraz windykacja należności.
 2. Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam (wyraźnej) zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a Rozporządzenia).

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

Potencjalni odbiorcy i transfery międzynarodowe

Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom.

Do potencjalnych kategorii odbiorców mogą należeć:

 • Podmioty, z którymi zawierasz transakcje wspomagane przez Barja.pl.
 • Organy nadzorcze i podatkowe.
 • Nasi partnerzy, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy.
 • Dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych.
 • Inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
 • Podmioty współpracujące i powiązane z " Barja" .

W przypadku międzynarodowych transferów danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie ustaliła, że istnieje odpowiedni stopień ochrony danych, w celu ochrony twoich danych osobowych wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony adekwatny do poziomu ochrony danych w Unii Europejskiej.

Zastosowane zabezpieczenia obejmują Standardowe Klauzule Umowne wydane przez Komisję Europejską lub zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności Unia Europejska-USA.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Twoje dane osobowe są wymagane do zawarcia twojej umowy i świadczenia usług za pomocą barja.pl.

Bez przetwarzania danych osobowych nie możemy zawrzeć z tobą umowy lub możesz nie być w stanie korzystać z konkretnych usług lub narzędzi dostępnych na barja.pl.

Przysługujące prawa

Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego

Dane kontaktowe

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: pantofle@op.pl

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE